Armata Salvarii – Romania

Spriźinosqe mangimata

Informisaras tumen k-e adavaxt, amaro śajnimos te amboldas ke tumare sociàle mangimata si limitime.

Amen si amen cèntrură anθ-o Bukureśti, Kraiova, Iaśi vi Ploieśti. Anθ-e fùnkcia e zònaqe kaj tume sen, si śajutnes te ćhas tumenqe k-i dispozìcia xurăvimata vaj te das tumeqe sevimata anθar o thovimos e xurǎvimatenqe. Ame ći d-aśtisaras te das tumenqe spriźino vaś e sastimasqe trebaimata, transpòrto vaj labărimos. Naisaras tumenqe vaś tumaro xatăripen.

Savorri lumja si miśtoavili k-e amare àkcie, kerde k-i khangeri – devlikano sevimos kurkesqe, kurkesqi śkola vaś e ćhavenqe, murśenqe vi ʒuvlěnqe klùbură.